ubezpieczenia

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych – zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności.

Uzyskanie członkostwa wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata – z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową obejmuj:
KIEROWCÓW: Autocasco, OC posiadacza pojazdu mechanicznego, NNW, Zielona Karta, ubezpieczenie pomocy w podróży- Assistance
ROLNIKÓW: budynki gospodarstwa rolnego, odpowiedzialność cywilna rolnika, kompleksowe ubezpieczenie „Bezpieczna Zagroda”, uprawy i zwierzęta (w tym z dopłatami), mienie w gospodarstwie rolnym, Agrocasco (maszyny i sprzęt rolniczy), drób, kompleksowe ubezpieczenie dla przedsiębiorców rolnych – „Bezpieczny Agrobiznes”
RODZINY: dom i mieszkanie ruchomości, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, ochrona prawna, następstwa nieszczęśliwych wypadków, assistance dom, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, domki letniskowe, budowle i mała architektura, dom w budowie.
fIRMY: kompleksowe ubezpieczenia „Bezpieczna firma w TUW-ie” majątkowe, techniczne, odpowiedzialności cywilnej, osobowe, transportowe.


Zgłoszenie szkody

tow_tuw

801 001 003 lub +48 22 547 98 56
www.tuw.pl